Thừa kế thế vị
01/17/2019 20:35:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận

Thừa kế thế vị là một trong những trường hợp thừa kế đặc biệt được quy định trong Bộ Luật dân sự năm 2015. Để giải đáp cho quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thừa kế thế vị, Chúng tôi xin đưa ra phân tích về thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật hiện nay.

Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015  quy định về thừ kế thế vị như sau

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống

Các trường hợp được hưởng thừa kế thế vị

Cháu thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của ông bà

Chắt thế vị cha hoặc mẹ để hưởng phần di sản của cụ.

Thừa kế thế vị chỉ phát sinh từ thừa kế theo pháp luật mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc. Nếu cha, mẹ chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông, bà hoặc cụ thì phần di chúc định đoạt tài sản cho cha mẹ (nếu có di chúc) sẽ vô hiệu. Phần di sản đó được chia theo pháp luật và lúc này cháu (chắt) mới được hưởng thừa kế thế vị.

Cũng như những người thừa kế khác, người thừa kế thế vị không được hưởng di sản nếu họ từ chối nhận di sản hoặc bị truất quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 620 và Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Về điều kiện hưởng thừa kế thế vị

Người thế vị phải là người ở đời sau, nghĩa là chỉ có con được thế vị cha mẹ mà không bao giờ có trường hợp cha, mẹ thế vị cho con. Người được hưởng thừa kế thế vị có thể là con đẻ hoặc con nuôi. Điều 653 có quy định: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này”.

Thừa kế thế vị chỉ được đặt ra khi người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản.

Cháu, chắt của người để lại di sản phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì mới được áp dụng chế định thừa kế thế vị.

Trên đây là phân tích của Chúng tôi về thừa kế thế vị. Hy vọng quý khách hàng hiểu hơn về điều kiện cũng như đối tượng của thừa kế thế vị

Theo: Tư vấn pháp luật azlaw