Quy định về tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
03/28/2021 22:18:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận

Quy định về điều kiện hành nghề, hình thức hoạt động và phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư nước ngoài và hành nghề của luật sư nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về luật sư của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đây cũng là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập. Luật Luật sư sau khi được sửa đổi và hợp nhất trong Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH đã có những quy định về vấn đề hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 68 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH thì tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

– Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Thứ hai, về hình thức hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài:

Theo quy đinh tại Điều 69 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH thì tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

+  Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài sẽ được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Thứ ba, về phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài

Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có những quy định hạn chế hơn so với các tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam. Cụ thể, chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được phép thực hiện việc tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác; được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, các tổ chức này không được thực hiện một số hoạt động như sau:

– Cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam.

– Thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

– Chấm dứt hoạt động Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

– Chấm dứt hoạt động chi nhánh và văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

– Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Nguồn luatduonggia.vn.