Lưu giữ di chúc theo ủy quyền
01/28/2019 17:10:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận

LƯU GIỮ DI CHÚC THEO UỶ QUYỀN

1. Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là gì?

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

2. Nghĩa vụ của người nhận lưu giữ di chúc theo ủy quyền

Những người được ủy quyền lưu giữ di chúc cần nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật. Tại Ðiều 665 Bộ luật Dân Sự 2005 quy định về việc Gửi giữ di chúc cụ thể như sau:

“1. Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. 

Trong trường hợp cơ quan công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của pháp luật về công chứng.

Cá nhân giữ bản di chúc có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giữ bí mật nội dung di chúc;

b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của hai người làm chứng.”

Lưu ý: Người lập di chúc hợp pháp muốn trao quyền lưu giữ di chúc cho ai thì phải tiến hành làm thủ tục ủy quyền cho người đó. Sau khi hoàn tất giấy ủy quyền có công chứng thì người được ủy quyền sẽ được lưu trữ di chúc hợp pháp.

3. Biểu mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc theo ủy quyền

Bạn hãy tham khảo biểu mẫu nhận lưu giữ di chúc theo ủy quyền dưới đây:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày …. tháng …  năm ………(bằng chữ: ………………………..)

Tại Phòng Công chứng số ………. thành phố Hồ Chớ Minh, theo yêu cầu của:

Ông(bà): ………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …../…../………..

Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày …./…./…… tại ……………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

 …………………………………………………………………………..…………………

Tôi, công chứng viên Phòng Công chứng số …..thành phố Hồ Chí Minh nhận lưu giữ di chúc do ông(bà) …….. lập ngày …/…/………..

Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc.

Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây: (ghi họ tên, địa chỉ của những người có liên quan) ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Giấy nhận lưu giữ di chúc này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho người lập di chúc  …… bản chính; Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

            Số công chứng ..………, quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

 

Người lập di chúc                                                                       Công chứng viên

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Theo https://dhlaw.com.vn